НАСЛОВНА arrow ПРИЈАВИТЕ ЧЛАНАК
Српски
Упатство за пријаву чланка Ispis E-mail

Једна свеска часописа Филолошке студије биће посвећена теми

Словенске културе у трансферу

Темат Словенске културе у трансферу настао је као подстицај дијалога у истраживању међунационалне и полифоничне прошлости и садашњости словенских језика, књижевности и словенских култура уопште. Језички и други културолошки концепти, књижевне теме и сижеи често су путовали из једне културе у другу, па је у том смислу добродошао сваки поредбени (лингвистички, књижевни, културолошки) прилог, тачније, истраживање трансфера једне културе у другу и пратећих метаморфоза тога процеса. Између осталог, словенским културама је и превођење било основа за многа прожимања – од језичког преноса, преко културних трансфера, до књижевних адаптација.

Имајући на уму међукултурну и међудисциплинарну природу словенских прожимања и трансфера на различитим нивоима културолошке размене, циљ темата је да истражи шта се догађало с усвојеним, односно преведеним туђим концептима који су адаптирани и асимиловани у словенским језицима и књижевностима, као и да успостави дијалог између примарних и секундарних словенских језика, књижевности и култура у контексту XX и XXI века. Утолико је овај темат и својеврсни изазов који жели да подстакне промишљање и примену различитих сазнања и резултата, допуштајући интеграцију различитих врста знања, односно суживот наизглед контрадикторних смерова дисциплинарног размишљања и методологија.


Језик, писмо и општи изглед текста

Чланци у часопису распоређени су по следећим тематским рубрикама:

 1. Филозофски и културолошки проблеми

 2. Историја и филологија

 3. Реч у историјском и културном контексту (компаративни аспект)

 4. Књижевност у интеркултурном контексту

 5. Модерно друштво у култури, језику и књижевности

 6. Проучавање говора. Лингводидактика

 7. Прикази и обавештења

Обим текста треба да буде од 10 до 16 страница у формату А5 (до 40 000 карактера). Текст треба написати у програму Microsoft Word, словима величине 10 у фонту Times New Roman, са стандардно форматираним маргинама (2cm) и проредом 1. Текст фуснота треба да буде написан истим фонтом као и основни текст чланка, словима величине 8.

Наслов чланка, апстракт и кључне речи треба да стоје на почетку рада, и на енглеском и на језику рада.

Изворе у тексту треба наводити у заградама – презиме аутора, година издања: број стране, на пример – (Башлар 1997: 56).

При пријављивању рада аутори треба да уз текст приложе образац за пријаву чланка.

Текстови се шаљу у електронском облику на једну од следећих адреса:

 • Ova email adresa je zaљtiжena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuиili Javascript

 • Јасмина Мојсиева-Гушева, Ova email adresa je zaљtiжena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuиili Javascript

 • Светлана Корољова, Ova email adresa je zaљtiжena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuиili Javascript

 • Младен Ухлик, Ova email adresa je zaљtiжena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuиili Javascript

 • Ивица Баковић, Ova email adresa je zaљtiжena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuиili Javascript

 • Марија Шаровић, Ova email adresa je zaљtiжena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuиili Javascript

Прихватају се текстови на српском, македонском, руском, словеначком, хрватском и енглеском језику.

Рок за предају текстова је 1. април 2019. године.


Састављање списка литературе на крају рада

На крају текста наводи се списак коришћене литературе азбучним или абецедним редом, написан у фонту Times New Roman, словима величине 9, по моделу Chicago-Style.

У списку литературе треба наводити само оне изворе који су цитирани или парафразирани у тексту, према азбучном или абецедном распореду. У случају анонимних аутора, наводи се наслов дела. Подаци се наводе следећим редом:

 • презиме и иницијали аутора иза којих се ставља запета

 • година објављивања публикације иза које се ставља тачка

 • наслов публикације у курзиву иза ког се пише тачка

 • место објављивања

 • латинична транслитерација имена аутора и наслова публикације (уколико текст није латиничан)

Транслитерацију треба радити према систему Library of Congress – Transliteration of any language, доступном на следећој адреси: https://www.loc.gov/catdir/cpso/roman.html

 • Монографска публикација

  • Један аутор:
   Презиме, Име. Година објављивања. Наслов. Град: назив издавача.
   Пример:
   Петковић, Новица. 1975. Језик у књижевном делу. Београд: Нолит.
   Elam, Keir. 2001. The Semiotics of Theatre and Drama. London and New York: Routledge.

  • Два или три аутора:
   Презиме, Име. Презиме, Име. Година објављивања. Наслов. Град: назив издавача.
   Пример:
   Велек, Рене. Ворен, Остин. 2004. Теорија књижевности. Београд: Утопија.
   Glover, David. Kaplan, Cora. 2000. Genders. London and New York: Routledge.

  • Више аутора:
   Презиме, Име. И др. Презиме, Име. Година објављивања. Наслов. Град: назив издавача.
   Пример:
   Meetham, A. R. et al. 1969. Encyclopaedia of Linguistics, Information and Control. Oxford: Pergamon Press.

 • Чланак, студија или прилог у књизи или зборнику:
  Презиме, Име. Година објављивања. Наслов чланка. У Наслов књиге. Уредник (уредници). Град: назив издавача. Странице.
  Пример:
  Иванић, Душан. 2010. Категорија жанра у периодици. У Жанрови у српској периодици. Весна Матовић, ур. Београд: Институт за књижевност и уметност. 45−58.
  Petrović, Tanja. 2012. Nostalgia for the JNA? Remembering the Army in the Former Yugoslavia. In Post-Communist Nostalgia. Maria Todorova and Zsuzsa Gille, ed. New York, Oxford: Bergham Books. 61–81.

 • Чланак у часопису:
  Презиме, Име. Година објављивања. Наслов чланка. У наслов часописа. Број тома (свеске). Странице.
  Пример:
  Лома, Миодраг. 2010. Књижевнокритички поступак Драгана Стојановића и Гетеов Фауст. У Зборник Матице српске за књижевност и језик бр 58. Матица српска: Нови Сад. 497−513.
  Bessier, Jean. 2007. Some notes on comparative literature. In Literary Context No 5. Institute for Macedonian Literature: Skopje. 29–39.

 • Чланци са конференција цитирају се на исти начин као и чланци у часопису

 • Чланак у штампи
  Презиме, Име. Наслов чланка. Назив новина, датум објављивања.
  Пример:
  Вулићевић, Марина. Творац је роб свога дела. Политика, 17.12.2018.

 • Електронски извори
  Презиме, Име. Назив интернет странице. Година. Наслов текста. Адреса и датум приступа.
  Пример:
  Hutcheon, Linda. 1998. Irony, Nostalgia and the Postmodern. http://www.library.utoronto.ca/utel/criticism/hutchinp.html (3. 1. 2008)

 • Архивске одреднице
  Навод треба да садржи назив архива, назив колекције, број и назив архивске одреднице. Назив архива треба да буде преведен на енглески и стављен у заграде. Архивске одреднице у тексту наводе се у фуснотама и треба да садрже пун опис.
  Пример:
  ДА-Благоевград [State Archive-Blagoevgrad], Ф. 65, а.е.3, л. 15.
  Arhivele Nationale, Bucharest, Fond Directia Artelor, box. 60, 35.

 • Илустрације
  Фотографије и илустрације треба да буду црно-беле, у резолуцији 300 DPI, уз навођење аутора. Ауторска права одговорност су аутора текста.