HOME arrow ARCHIVES arrow Edition 2013 arrow Volume 1
English
Edition 2013 Volume 1 Print E-mail

Philosophical-Cultural Problems

 

статья по специальности
Наталия В. Боронникова
Елена В. Верижникова
ПРОБЛЕМА ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ МЕЖДОМЕТИЙ
УДК: 81’373
 
статья по специальности
Светлана Чедомир Камджияш
ТО, С ЧЕМ ВСЕ СОГЛАСНЫ
УДК: 740
 
оригинален научен труд
Јасна Котеска
КАФКА, ХУМОРИСТ
УДК 821.112. 2(436).09
929 Кафка,Ф.
 
оригинален научен труд
Владимир Мартиновски
ДИЈАЛОГОТ НА БЛАЖЕ КОНЕСКИ СО СРЕДНОВЕКОВНИОТ ФРЕСКОПИС
УДК: 821.163.3-1-09
УДК: 821.163.3-4.09
 
оригинален научен труд
Јасмина Мојсиева-Гушева
МАЈЧИНСТВОТО КАКО ПАРАДИГМА ЗА БЕЗГРАНИЧНА ЉУБОВ
УДК:159.922:177.61
 
оригинален научен труд
Јасминка Ристовска Пиличкова
МОТИВОТ СААН – МОЖНА МАНИФЕСТАЦИЈА НА МИТСКА ПТИЦА СЕМЕУРГ – СИМУРГ
УДК : 391:746(497.7)

 

History and Philology

 

статья по специальности
Анна А. Арустамова
ПОЛЬСКИЕ КОРНИ РУССКО-АМЕРИКАНСКОЙ ЭМИГРАЦИИ:
СУДЬБА И ТВОРЧЕСТВО Н. БИРСКОЙ-ОКУНЦОВОЙ
УДК: 82-1/29
 
оригинален научен труд
Славчо Ковилоски
ПАТОПИСОТ „БЕЛЕШКИ ОД МОЕТО ПАТУВАЊЕ ОД ТЕТОВСКО“ ОД 1891/92 ГОДИНА НА АНДРЕЈ СТОЈАНОВ
УДК 910.4(497.751)“18“
 
оригинален научен труд
Стефан Пановски
ФИЛАРХ, ПОЛИБИЈ И РАЗВОЈОТ НА ХЕЛЕНИСТИЧКАТА ИСТОРИОГРАФИЈА ВО III ВЕК СТ. Е.
УДК: 303.446.4(495)
 
оригинален научен труд
Силвана Сидоровска-Чуповска
ЗА ПРОСВЕТНИТЕ ВЛИЈАНИЈА ВО МАКЕДОНИЈА (1878-1903)
УДК: 37.014.“32.019.5(497:497.7)“1878/1903“

 

The ‘word’ in historical-cultural contexts

 

оригинален научен труд
Дарин Ангеловски
ИДЕНТИТЕТОТ ВО РОМАНИТЕ ЗА КРАЛЕ МАРКО НА СЛОБОДАН МИЦКОВИЌ И НА ВЛАДИМИР ЛЕВЧЕВ
УДК: 821.163.3-31.09
УДК: 821.163.2-31.09
 
статья по специальности
Екатерина Н. Киселева
НОСИТЕЛЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ И СПОСОБЫ ЕГО РЕПРЕЗЕНТАЦИИ
В МИРОВОСПРИЯТИИ РУССКИХ
УДК: 81'367
статья по специальности
Евгения С. Князева
АНАГРАММА В СТРУКТУРЕ «ДОПОТОПНОГО ЕВАНГЕЛИЯ» КОНСТАНТИНА КЕДРОВА
УДК: 882
 
оригинален научен труд
Николинка Нолевска
КУЛТУРОЛОШКИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НА МЕТАФОРАТА ВАМПИРИЗАМ НИЗ ДИСКУРСОТ НА СОВРЕМЕНАТА БАЛКАНСКА КНИЖЕВНОСТ
УДК: 316.75:[821(497):398.47
 
оригинален научен труд
РЕЦЕПЦИЈА И АДАПТАЦИЈА НА РАСКАЗОТ „ВАМПИР“ НА ПЕТРЕ М. АНДРЕЕВСКИ ВО СЛОВЕНИЈА
Намита Субиото
УДК: 821.163.3-32:811.163.6ʼ255.2
 
претходно соопштение
Гоце Цветановски
ЗА НАЗИВИТЕ НА ПТИЦИТЕ ОД РЕДОТ STRIGIFORMES (БУВ, УТ, УТКА, КУКУМЈАВКА), НИВНОТО ЗНАЧЕЊЕ И НАРОДНАТА СИМБОЛИКА ВО МАКЕДОНИЈА
УДК: 811.163.3ʼ373.22:598.2