НАСЛОВНА arrow ЛИНКОВИ
Македонски
Линкови Испечати Е-пошта

Институт за македонска литература, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Македонија, http://iml.edu.mk

Филолошки факултет, Пермски државен универзитет, Руска федерација, http://www.psu.ru/fakultety/filologicheskij-fakultet

Факултет за уметност, Универзитет во Љубљана, http://www.ff.uni-lj.si

Факултет за хуманистички и општествени науки, Универзитет во Загреб, http://www.ffzg.unizg.hr

Институт за литература и уметност, Белград, Србија, http://www.ikum.org.rs

Институт за студии во уметноста, фолклорот и етнологијата „Максим Рилски“, Национална академија за науки на Украина, http://www.etnolog.org.ua

Институт за национална историја, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Македонија, http://www.ini.ukim.mk

Филолошки факултет „Блаже Конески“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Македонија, http://www.flf.ukim.edu.mk

Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Македонија, http://imj.ukim.edu.mk

Национален технички универзитет, Харковски политехнички институт, Харков, Украина, http://www.kpi.kharkov.ua

Факултет за Филозофија, Универзитет во Сараево, Босна и Херцеговина, http://www.ff.unsa.ba

Централно и источно европска онлајн библиотека (CEEOL): http://www.ceeol.com

Руски индекс на научни цитирања (RINC): http://elibrary.ru

Портал на научни списанија на Хрватска „Hrčak”: http://hrcak.srce.hr