НАСЛОВНА
Македонски
Филолошки студии Испечати Е-пошта

Филолошки студии“ е меѓународно славистичко списание од областа на хуманитарните науки. „Филолошки студии“ нуди богат спектар на научноистражувачки студии од областа на филозофијата, литературата, историјата, лингвистиката преку следниве рубрики:

  • Филозофско-културолошки проблеми

  • Историја и филологија

  • „Зборот“ во историско-културолошки контекст (споредбен аспект)

  • Литературата во интеркултурен контекст

  • Современото општество во културата, јазикот и литературата

  • Говор, лингводидактика

  • Прикази и информации


Списанието излегува еднаш годишно во два броја.

Работни јазици на списанието се: македонски, руски, словенечки, хрватски, српски и англиски јазик.